Kapitalförvaltning

Stiftelsens kapitalförvaltning är koncentrerad till tre huvudområden:

  • fastigheter
  • aktier
  • räntebärande instrument

Fastighetsplaceringar görs som direktinvesteringar i fastigheter eller som placeringar i fastighets- och bostadsbolag. Aktie- och ränteplaceringar görs huvudsakligen genom direkta investeringar i noterade finska aktier och företagsobligationer, men även fondplaceringar förekommer.

Stiftelsen för Åbo Akademi har som uppgift att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi såsom ett i Åbo stad verksamt svenskspråkigt universitet samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. Stiftelsens förmögenhet bör förvaltas på ett sätt som dels genererar ett kassaflöde och upprätthåller en likviditet som säkerställer årliga utbetalningar i enlighet med ovan nämnda uppgift, dels matchar inflationen vad kapitalets förkovran beträffar så att utbetalningarnas köpkraft långt in i framtiden kan tryggas.

Stiftelsens styrelse har fastställt en strategisk real avkastningsmålsättning om 4 % per år.