Historia

1917 – 1981

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades den 18 juni 1917 med ett grundkapital om 3,47 Mmk, som inbetalades av 35 privatpersoner. Ändamålet enligt stiftelseurkunden var att med avkastningen av det donerade kapitalet grunda och upprätthålla en högskola i Åbo med svenskt undervisningsspråk under namn av Åbo Akademi. Åbo Akademi grundades år 1918 och upprätthölls enligt stiftelseurkundens principer utan stöd av varken stat eller kommun fram till medlet av 1950-talet. År 1956 fick Åbo Akademi sitt första statsbidrag som motsvarade 4 procent av Akademins totala budget. Från och med 1963 utföll bidraget som lagstadgat statsunderstöd. Åren 1970-1981 uppgick statsbidraget till 75 procent av verksamhetskostnaderna.

1981 – 2010

Genom ett avtal mellan finska staten och Stiftelsen för Åbo Akademi övertog staten det primära ansvaret för Åbo Akademis ekonomi och verksamhet från om med den 1 augusti 1981. Avtalet bidrar till att trygga Åbo Akademis ställning som ett svenskspråkigt universitet och garantera akademisk utbildning och forskning inom de utbildnings- och ämnesområden som var företrädda vid akademin vid ingången av avtalet samt att möjliggöra en utveckling av akademin.
Enligt avtalet med staten förbinder sig stiftelsen att underhålla de fastigheter som ägs av stiftelsen och där Åbo Akademi verkade vid ingången av avtalet år 1981. Stiftelsen har till Åbo Akademi överlåtit de litteratursamlingar, den apparatur och de inventarier som anskaffats med statsbidragsmedel. De donerade och testamenterade musei- och andra samlingarna har deponerats hos Åbo Akademi med skyldighet för Akademin att vårda och utveckla dem. Likaså överlämnar stiftelsen årligen till Åbo Akademi avkastningen av stipendiefonderna avsedda för Akademins forskare och studerande samt ställer dispositionsmedel till Akademins förfogande i enlighet med avtalets stipulationer.

2010 –

Åbo Akademis juridiska ställning ändrades i och med att en ny universtitetslag trädde i kraft den 1 januari 2010. Åbo Akademi antog då formen av en offentligrättslig institution med egen ekonomi.

Våra donatorer