Våra fastigheter

Kontors- och affärsfastigheter

Auriga Business Center

Hertig Johans parkgata 21, Åbo

Biskopsgatan 14, Åbo

Café Fika

Biskopsgatan 15, Åbo

Hus Lindman

Gripen

Tavastgatan 13, Åbo

Observatoriet

Vårdberget, Åbo

Observatoriet på Vårdberget ritades av arkitekten Carl Ludvig Engel och byggnaden uppfördes 1817-1819 för den Kungliga Akademin i Åbo. Akademin flyttades till Helsingfors 1828 och efter det har bl.a. Åbo Navigationsskola, Sjöhistoriska museet och Åbo Konstmuseum varit inhysta i byggnaden. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte Observatoriet 2007 och numera fungerar byggnaden som stiftelsens kansli.

 

Reuterska huset

Henriksgatan 9, Åbo

Reuterska husets grundrenovering blev klar hösten 2017.

Utbildningsfastigheter

Arken

Biskopsgatan 3-5, Åbo

Kvarteret Arken består av 11 separata fabriksbyggnader uppförda mellan 1857-2003. Alla de gamla byggnaderna grundsanerades åren 2001-2004. Kvarteret Arken används av Åbo Akademi och här finns bl.a. de humanistiska ämnena, centret för språk och kommunikation samt café Arken.

 

ASA

Fänriksgatan 3, Åbo

ASA-husen byggdes etappvis 1939-1963 av för radio-och tv fabriken ASA. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte fabrikskomplexet 1974 varefter helheten grundsanerades. Inflyttning till ASA-husen skedde etappvis 1976-1978. Idag finns här finns bl.a. ASA-biblioteket, ICT-service, ämnena folkrätt, informationsvetenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, sociologi, statskunskap och café Fänriken.

Domvillan

Gezeliusgatan 2 b, Åbo

Domvillan byggdes 1829-1831 och testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi 1923 av makarna Ellen och Magnus Dahlström. Huset grundrenoverades 2012-2013 och här huserar idag flera av de statsvetenskapliga ämnena från akademin (handelsrätt, offentlig rätt, privaträtt) tillsammans med institutet för sjö- och handelsrätt.

Gadolinia

Porthansgatan 3-5, Åbo

Stiftelsen för Åbo Akademi lät bygga Gadolinia 1967-1969 för Åbo Akademi enligt ritningar av arkitekterna Woldemar Baeckman och Helmer Löfström. Byggnaden ligger mitt i akademikvarteren och här verkar fiber- och cellulosateknologin, fysik, fysikalisk kemi, pappersförädling, trä- och papperskemi, nationella PET-centret, Café Gadolinia och motionskansliet.

Geohuset

Akademigatan 1, Åbo

Geohuset är Stiftelsens för Åbo Akademi senaste renoveringsprojekt. Stiftelsen köpte tomten redan 1917 och huset, som ritades av Erik Bryggman, uppfördes 1949-1951. Huset kallades tidigare för Chemicum och inrymde fram till 1969 alla KTF:s institutioner förutom träkemin. Sedan 2016 delas  utrymmena mellan Åbo Akademi  Åbo Universitet och (geologi och mineralogi) samt ämnet arkeologi från Åbo Universitet.

Geologicum

Domkyrkotorget 1, Åbo

Geologicum byggdes 1831-1838 enligt ritningar av P.J. Gylich för handlaren Nils Petter Cajander och kallas därför även för det Cajanderska huset. Tomten köptes av stiftelsen år 1917 och huset renoverades  1920 sedan hyresgäster och butiksinnehavare flyttat ut. Huset användes länge av geologisk-mineralogiska institutionen men efter deras flytt till Geohuset används huset främst av den matematiska institutionen.

Handelshögskolan

Henriksgatan 7, Åbo

Tomten inköptes av stiftelsen 1918-1919 och huset byggdes 1962-1963 enligt ritningar av Woldemar Baeckman. Handelshögskolan var verksam i huset till 2016. Fastigheten renoveras för tillfället och hösten 2017 flyttar NOVIAs utbildning till sjukskötare, socionom, hälsovårdare, tradenom, samt mastersutbildningarna inom Leadership and Service Design och inom social-och hälsovård.

 

Humanisticum

Biskopsgatan 13, Åbo

Humanisticum byggdes åren 1894-1896 för kommerserådet Ernst Dahlström enligt ritningar av Gustaf Nyström. Fastigheten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi 1924 och överläts till akademins användning 1930. Den Humanistiska fakulteten inklusive institutionsbiblioteken fanns i huset fram till 2004. Fastigheten grundrenoverades pietetsfullt 2004-2005. Här finns idag Forskningsinstitutets koordinator, Donnerska institutet och Steinerbiblioteket.

Kosmorama

Nylandsgatan 2, Åbo

Kosmorama byggdes 1900-1902 av konditor J.R. Lehtinen enligt ritningar av Helge Rancken. Tomten inköptes år 1917 av stiftelsen. Huset i hörnet av Tavast- och Nylandsgatan var en del av det stora saluhallskomplexet, som ursprungligen fanns på tomten. När Akademin övertog fastigheten var hela första våningen upptagen av butikslokaler och ett folkkök var inrymt i källaren. Under åren 1919-1921, fanns bl.a. filosofi, litteraturhistoria och historia i övre våningen. Kring år 1920 var också rättsvetenskap, statsvetenskap och konsthistoria tillfälliga inrymda i huset. Här finns idag forskningsservice.

Teologicum

Biskopsgatan 16, Åbo

Teologicum byggdes 1835-1837 för assessorn och hovrättsrådet Carl Procopé. Tomten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi år 1922 av makarna Jenny och Conrad Spoof. Akademin hade tänkt att huset skulle användas av den Humanistiska fakulteten som var trångbodd. 1924 övertogs huset av den nygrundade Teologiska fakulteten. Här finns idag ämnena gammaltestamentlig exegetik, judaistik, nytestamentlig exegetik och Institutum Judaicum Aboense.

Teologiska annexet

Biskopsgatan 16, Åbo

Teologiska annexet byggdes 1833 för assessorn och hovrättsrådet Carl Procopé. Tomten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi år 1922 av makarna Jenny och Conrad Spoof. Huset fungerade i början av 1960-talet som studenthem för teologer, senare inreddes det för Teologiska fakultetens behov. Fastigheten grundrenoverades xxx. Här finns idag ämnet kyrkohistoria.

Tryckerihuset

Biskopsgatan 19, Åbo

Tryckerihuset byggdes 1829-1834 för boktryckaren Christian Johan Ludvig Hjelt. Huset har fungerat som boktryckeri, bl.a. trycktes Åbo Underrättelser i huset ca 1835-1850. Fastigheten testamenterades till stiftelsen 1923 av makarna Ellen och Magnus Dahlström. Under åren har bl.a. musikaliska biblioteket (det blivande Sibeliusmuseet) och de biologiska samlingarna, Donnerska institutet, ämnena religionshistoria, finska och ryska. Ända fram till 1982 bestod övre våningen av en gårdskarlsbostad, som tillfälligt övertogs av Religionsvetenskapliga institutionen. Byggnaden grundrenoverades 2006-2007 och idag finns här ämnena dogmatik, praktisk teologi och teologisk etik med religionsfilosofi.

Åbo Akademis bibliotek

Domkyrkogatan 2-4, Åbo

Boktornets halva tomt köptes av Stiftelsen för Åbo Akademi år 1918 och den andra hälften mottogs som donation av makarna Jenny och Conrad Spoof år 1922. Boktornet ritades av Erik Bryggman (1935) och Woldemar Baeckman fullföljde utbyggnaden av biblioteket och läsesalsdelen (1958). Boktornet men sina slätrappade fasder, hör till funktionalismens klassiker i vårt land.

Åbo Akademis huvudbyggnad

Domkyrkotorget 3, Åbo

Huset uppfördes under åren 1831-1838 för vågmästaren Johan Christian Trapp enligt ritningar av Charles Bassi. Fastigheten inköptes 1917 av Stiftelsen för Åbo Akademi och här inledde Akademin sin verksamhet 1919. Till en början fick man dela rum med caféer, bagerier, slakterikontor, bokbinderier, Arbetets Vänner m.fl. I byggnaden fanns både administration, bibliotek, och större delen av de tre redan existerande fakulteterna, HF, MNF och SF. Huset har renoverats och byggt om i flera etapper, 2017 görs en omfattande förnyelse av ventialtionen. Idag finns här allmän universitetsservice, ekonomiservice, kanslers arbetsrum, planering och utveckling samt rektor och vicerektors arbetsrum.

Åhuset

Gezeliusgatan 2 a, Åbo

Åhuset uppfördes 1830-1831 för boktryckaren Christian Johan Ludvig Hjelt. Fastigheten inköptes av Stiftelsen för Åbo Akademi 1941. Huset delades in i flera mindre lägenheter och uthyrdes till en början åt privatfamiljer. 1966 inleddes en större ombyggnad för att bereda plats för Statsvetenskapliga fakulteten. Även tyska institutionen och språklaboratoriet har vistats i Åhuset. Huset grundsanerat 2010-2012 och idag finns här Arbetsforum.

  • Allegro, Storgatan 7, Jakobstad
  • Husö biologiska station, Finström, Åland
  • Rettig, Nunnegatan 4, Åbo

Bostadsfastigheter

Bostads Ab Vesta i Åbo

Vårdbergsgatan 7 / Sirkkalagatan 26, Åbo

Domus

Biskopsgatan 10, Åbo

Fabriksgatan 7, Åbo

Slottsgatan 1, Åbo

Tavastgatan 30, Åbo

Övriga fastigheter

Museet Ett hem

Biskopsgatan 14, Åbo

Byggdes 1829 för assessorn och hovrättsrådet Carl Procopé. Tomten inköptes successivt av Stiftelsen för Åbo Akademi. 1962 fick Stiftelsen lagfart på tomten.

Vid Biskopsgatan 14 återuppstod 1965 det sedan 1955 husvilla museet ”Ett hem” i en anspråkslösare variant. 1966 renoverades de båda flygelbyggnaderna.

Läs mera

Sibeliusmuseum

Biskopsgatan 17, Åbo

Tomten testamenterades 1923 till Stiftelsen för Åbo Akademi av makarna Ellen och Magnus Dahlström. Huset byggdes 1966-1968 av Stiftelsen för Åbo Akademi enligt ritningar av Woldemar Baeckman.

Läs mera

Casa Haartman

Klostergatan 3, Nådendal

Casa Haartman är ritat 1925-26 av den kända Åboarkitekten Erik Bryggman (1891-1955) enligt tidens rådande sparsmakade arkitekturideal.

I augusti 2017 överlät föreningen Hedvigs Minne, som har förvaltat Axel och Hedvig Haartmans forna hem sedan Axel Haartmans död 1969, Casa Haartman till Stiftelsen för Åbo Akademi.

Läs mera
  • Teaterhuset i Åbo, ÅST, Eriksgatan 13 – Auragatan 10, Åbo
  • Forstinstitutområdet, Raseborg